BERTHA DUDDE PRÓFÉCIÁI

B.D.Nr:1055 1939. 08. 13.A világégés vége Jövendölés nagy eseményről

Ezt az időszakot, ami most a Földre érkezik, joggal lehet a küzdelem idejének nevezni, mert jó pár ember küzdelemben lesz önmagával … egyrészt nem akar lemondani nézeteiről, másrészt felismer egy hatalmat és egy akaratot, és ennek az akaratnak nem akar és nem tud ellenállni. – És az embernek ezt a harcot meg kell vívnia … Szabad akaratból oda kell adnia a saját gondolkodását, oda kell adnia az előre megalkotott véleményét, meg kell próbálnia, hogy úrrá legyen a felmerülő gondolatokon, és végül teljes egészében síkra kell szállnia azért, amit mint igazságot érez szívében. Tehát csak a benne lévő hangnak kell engedelmeskedni, ami majd vezeti a helyes úton, és ha ezt a győzelmet kivívták, nem hiába haltak meg azok, akiknek meghatározott volt a testi halála. – És ez annyira közel van, hogy még az ismerettel bíró is meglepődik, és ezért figyeljetek: Ahol az Úr adományozóként és tanítóként megjelenik, ott van a történés határa … Érintetlen marad, aki az Úr szellemében jár (megváltozik) ám a Föld érintést kap az országon belül, amely a napokat számlálja, és erejével büszkélkedik. Majd eljön az idő, amikor a világ ismét erre az országra néz, mivel szikra kezd hullani az országra, amely az istenségről tanúskodik.

B.D.Nr.1o81. 1939. 09. 04.Felhőképződmény az égen - Jézus szenvedése és halála

A Menny és Föld Ura látható jelet ad, és a Földnek kinyilvánítja hatalmát és dicsőségét. Ez örökkévalóságok óta előre meghatározott, és ennélfogva nyilvánvaló módon kell a szemetek elé irányítani, hogy csodálkozva figyeljétek az isteni mindenhatóság és szeretet képződményét. 
A kicsi felhő az égen majd lényegtelennek tűnik számotokra, mégis ugyanolyan életet rejt magában, amilyen a ti létetek is. És Isten ezt az életet is akarata szerint kormányozza, tehát bölcs szándékkal oly módon formálja a felhőképződményt, hogy rajta az Úr szenvedése és kereszthalála nyilvánvalóan felismerhető legyen. És ti felismeritek a kereszten azt, akit a világ meg akar tagadni, megdermedtek a rémülettől vagy ujjongtok aszerint, hogy elutasítjátok-e őt, vagy a szívetekben hordjátok. Az utóbbi őt imádva megmarad - és le akarja rázni magáról a képet, aki Jézus Krisztustól távol áll. Az Úr rövid időre felfüggeszti a természeti törvényt, és épp ennek kellene gondolkodóba ejtenie a kutatókat, azonban ahol a tiszta igazság megismeréséhez hiányzik az akarat, ott akár a csillagok hagyják el szokott pályájukat, akár a napok vesztik el fényüket - ez az emberek kemény akaratát nem hajlítja meg, hanem annál szívósabban kutatják a természet törvényeit, és mindig messzebbre távolodnak az igazi ismerettől.

B.D.Nr: 1103 1939. 09. 21.Világégés … A földi hatalom bukása …

S amikor ez a fordulat megérkezik, a Föld egy rövid időre így marad, ahogyan most van, hogy azután egy nagy katasztrófa által teljesen új kinézetet kapjon, bár nem mindenhol, de érezhetően minden országban, akiket a világégés egyesített, és akik kölcsönös megsemmisítést forgatnak magukban. 
Ez egy rettenetes nap lesz, amit félelmetes éjszaka követ, mert az Úr a legnagyobb türelemmel vár, de mivel nem törődnek vele, az események jönnek, és mindenkit érdeme szerint érintenek, mert Isten igazságossága nem engedi fönt trónolni azokat, akik rangjukat nem szolgálták meg … és éppúgy felemeli azokat, akik minden időben hűségesek voltak, nem a földi jutalomért, hanem az isteni Teremtő iránti szeretetből.

B.D.Nr.1538 1940. 07. 25.A katasztrófa lefolyása

Tehát kezdetben azokra a jelekre sem figyelnek föl, hogy a természeti katasztrófa megkezdődött. A közeledő viharra az embereket először széltölcsérek, forgószelek teszik figyelmessé. Ez olyan hirtelen érkezik, hogy ember és állat nagy szorongattatásokba jut, mert a heves viharnak nem tudnak ellenállni. De ez csak a kezdet lesz. 
Kisebb időközökben heves földlökéseket lehet észlelni - az ég elsötétül, és hatalmas mennydörgés lesz hallható. Mindez annyira félelmetes, hogy emberen és állaton pánik tör ki - és menekül. De ebben a sötétség akadályozza, a helyzet mindig veszedelmesebb lesz, a robaj mindig hangosabb, a földlökések hevesebbek. Majd megnyílik a föld, és a föld belsejéből hatalmas mennyiségű víz tör utat magának. És ahova a szem néz, azaz nézni szeretne, nem lesz más, mint víz és sötétség, és leírhatatlan káosz az emberek között. Most ismerik fel, hogy milyen borzalmas helyzetben vannak. 
Előtte a napok annyira ragyogóak lesznek, hogy az embereket egyfajta gondtalanságba ringatja, majd az összeomlás olyan hirtelen jön, hogy földi vonatkozásba senki nem tesz előkészületet. Ez teljesen haszontalan is lenne, mert az elemeknek földi hatalom nem állhat ellen. Isten mindenhatóságát csak a hívő ember érzi, és Teremtőjére bízza magát. Szíve aggódik és fél, amikor az elemek kavargását látja, de vár türelemmel, amíg segítség nem érkezik, mert eközben gondolatait hozzám küldi. Aki az élet értelmét felfogta, az tudja, hogy most ÉRKEZETT EL A DÖNTÉS ÓRÁJA MINDEN EMBER SZÁMÁRA, és ezért mindenütt, ahol csak lehet, megpróbál szellemi segítséget nyújtani. VIGASZTALJA a szerencsétleneket, UTAL ISTENRE, AKI majd segít, amennyiben a legmélyebb sötétségben is gyújt egy kis világosságot.

B.D.Nr: 2361 1942. 06. 06.A népek küzdelmének befejezése

A népek hatalmas küzdelme isteni végzés szerint fejeződik be. Ez semmi esetre sem felel meg az emberek kívánságának, sokkal inkább megrémülnek a kimenetel láttán, amely teljesen ellentmond az elvárásaiknak. Ám az emberi akarat tehetetlen ott, ahol az isteni akarat megnyilvánul. Az egymás elleni küzdelem is egyre elkeseredettebben folyik, pedig ezt földi módon soha nem lehet kiküzdeni, és ezért Isten fejezi be, nehogy teljes összeomláshoz és teljes hitetlenségre vezessen. Mert az emberből hiányzik az igaz és bölcs Istenről való ismeret, mert különben már a világeseményekben is fel kellene ismerniük, hogy mennyire eltávolodott Istentől az emberiség, és hogy egy ilyen világeseményt Isten miért enged meg. – Mert az emberek akaratát Isten akarata nem akadályozza abban, hogy ne vigyék végbe, amit szeretetlenségük által előidéztek. Az eljövendő esemény azonban kételkedést okoz, hogy van-e Istenség, aki maga elpusztítja, amit hatalmával megteremtett … Ám kételkedés csak ott merül fel, ahol az ember nem tevékeny a szeretetben… A szerető ember ezzel szemben megvilágosodott lesz és tudja, Isten akarata nélkül semmi sem történik. Tehát az eseményekben felismeri, hogy Isten küldte.

B.D.Nr.3209 1944. 08. 01.A végidő jelei - Hit küzdelem - Káosz

Az utolsó ítéletet egy utolsó szakasz előzi meg, amelyben rövid időre rendkívüli módon szigorú hitbeli küzdelem lesz. Amint teljesen nyilvánvalóvá válik ez a küzdelem, amint minden titkosságot figyelmen kívül hagynak, és nyíltan és tekintet nélkül megtámadnak minden szellemi törekvést. Amint parancsokkal és rendeletekkel tiltanak el minden szellemi törekvést, amint már egyetlen isteni parancsot sem akarnak figyelembe venni, és üldözést indítanak minden hívő ember ellen, és ezeknek már semmi joguk nem lesz, az utolsó idő végső fázisába lépett, és az utolsó ítéletet naponta, sőt óránként lehet várni. 
Mielőtt ez a hitüldözés fellángolna, az emberiség földi és szellemi káoszban lesz. Visszafejlődést mutat minden, amit csak szemléltek. Ezt a visszafejlődést a Sátán uralma alatt álló emberek okozzák. Ez mindenféle pusztításban, megsemmisítésben, szeretetlen rendelkezésekben, istenellenes életvitelben, az uralkodó hatalom elleni lázadásban és felkelésekben jut kifejezésre - majd ismét, hogy ezeket a jog és igazságosság megkerülésével, szabadságvesztéssel brutálisan elnyomják. 
Ezek az állapotok egy hatalmas földrengés után lépnek fel, amelyet Isten akarata hoz létre, hogy lezárja a népek küzdelmét - amit azok emberi akarata nem fejez be. Ez a földrengés nagy átalakulást idéz elő az érintetteknél - nagy lemondásokat és nehéz életviszonyokat. 
Kezdetben ez az idő alkalmas lesz az isteni szó elterjesztésére - de arra már nem, hogy a VILÁGI-EGYHÁZI HATALOMNAK fellendülést adjon. Mert az emberek törekvése az lesz, hogy földi módon javítsák föl életviszonyaikat, és ezek a törekvések nem viselik el egymást a Szellemi törekvésekkel - azzal a hittel, hogy van egy hatalom, amely felelősségre vonja őket, és azzal az isteni paranccsal, amely szeretetet követel. Így aztán támadnak mindent, ami a régi jólét visszaállítását akadályozza. Ezért az ISTENI KÖZBENYÚLÁS után nem sokkal hitbeli küzdelem lángol föl, amely más pályára kormányozza az eseményeket.

B.D.Nr.3776 1946. 05. 20.A katasztrófa bejelentése

Mindenki nehéz órákat él át, és a túlélők elviselhetetlennek tűnő, nehéz életviszonyokat vesznek magukra. Én viszont mindenkinek megígérem erőmet és hatalmamat, aki szükséghelyzetében, lélekben és igazságban imádkozva segítségemet kéri. Az ajakimára nem figyelek, csak arra a kiáltásra, amely a szív mélyéből száll hozzám. Ez meghallgattatásra talál, és minden szükség elviselhetővé válik AZOKNAK, akik hisznek bennem. 
Közölnek veletek világi terveket és eljárásokat - de ezeket mind megsemmisítem. Majd újabb veszélyről hallatok - viszont akkor már tudjátok, egy másfajta veszély kezdődik, és az előzőtől már nem kell félnetek. Szemeteket csak reám és Országomra irányítsátok. Folyton bensőségesebben kell hozzám kapcsolódnotok, hogy a legnagyobb szükség idején még nagyobb mértékben kaphassatok erőt.

B.D.Nr.4001. 1947. 03. 17.Jövendölés – Harci bárd – Utolsó fázis

Az emberiség rövidesen belép ebbe a fázisba, és a beavatottak - akiknek szellemi tudásuk van - felismerik a világeseményeken, hogy ez mikor kezdődik. De földi eseményeknek kell előtte még végbemenni, a tűznek újból fel kell lángolni, hogy az ínség elérje tetőpontját, és az isteni közbenyúlás megokolást kapjon. És Isten maga utasítja rendre a küzdő feleket, kicsavarja kezükből fegyverüket, és mindannyiukra nagy szerencsétlenséget bocsát, úgy hogy minden ember tekintete azokra az országokra irányul, ahol Isten érthetően beszélt. Az ítélet napja minden szellemi fejlődést megszakít, hogy folytatódjék majd az új Földön. Rövid időn belül ebbe az utolsó szakaszba lép az emberiség, és a beavatottakkal, a szellemi tudásban állókkal a világesemények majd felismertetik, hogy mikor kezdődik. Mert előtte útjukra kell indulni a földi eseményeknek, a világégésnek újból fel kell lángolni, hogy a szűkölködés elérje csúcspontját, és az isteni közbenyúlás megokolást kapjon … hogy Isten maga utasítsa rendre a küzdőket, hogy kicsavarja kezükből a fegyvert, és nagy szerencsétlenséget enged jönni mindenki fölé, amiért minden ember tekintete azokra az országokra irányul, ahol Isten világosan beszélt.

B.D.Nr.4o73 1947. 06. 30. Fényjelenség az égen – Krisztus keresztje

Figyeljetek a végidők jelenségeire. Hamarosan változások tűnnek fel a természetben is. Az erők különleges játékát figyelhetitek meg, jelenséget, amire muszáj gondolnotok, ha helyes a beállítottságtok hozzám, Teremtőtökhöz, aki megengedi az ilyen jelenségek létrejöttét, hogy minden ember figyelmét magára irányítsa. És feltűnik nektek, hogy kevés ember lesz, akiknek helyes beállítottsága van irányomban, hogy mindent csak földi módon kívánnak megmagyarázni, és a rendkívüli jelenségek sem tesznek nagy benyomást rájuk. Egy nappal látható fényjelenség lesz, amely minden előzetes jelzés nélkül mutatkozik meg az égen, és semmi más magyarázat nem lehetséges rá, mint utalás Krisztus megváltó munkájára, mert egy keresztforma lesz látható, rajta a Megváltó félreismerhetetlen arcával. A tudomány is ad majd magyarázatot és azt el is fogadják, de aki szellemben törekvő, az engem ismer fel benne, és örül és ujjong a közeli vég miatt, mert neki a világ már nem nyújt semmit, de szíve reménnyel van tele a halál utáni élet miatt. Vágyakozik az utolsó órára, hogy megszabaduljon a földi nyomortól, mert megígértem, eljövök a felhőkben és hazaviszem Birodalmamba az enyémeket. Tudja, hogy ekkor elérkezett az az óra is, amikor a földi nyomor növekszik, és semmi földi segítség nem várható már. Ekkor rövidítem meg a napokat, hogy hűségesek maradjanak az enyémek, és kitartsanak a végig.

B.D.Nr.4359 1948. 07. 01.Fényjelenség a katasztrófa előtt

Közbenyúlásomat nagy szellemi akció előzi meg. Ez megerősíti az enyémek hitét, és utolsó utalás lesz a rákövetkező természeti eseményre. Égi küldötteimet arra utasítottam, hogy mint FÉNYJELENSÉG tegyék magukat észrevehetővé az enyémek számára. Világosan és határozottan a mennybolton lesznek láthatók, és ez lehetetlenné tesz minden öncsalást. Az enyémeknek jelenségeik lesznek, míg A HITETLENEK NEM LÁTNAK SEMMIT, és az utalásokat, mint agyrémet - kinevetik. 
Ez lesz az utolsó jel. Ekkor már biztos előkészületeket tehettek a természet elemein keresztül való megnyilvánulásomra. Ekkor minden dolgot hagyjatok földi sorsára, és már csak a lelketekkel foglalkozzatok. Szavaimat igaz áhítattal fogadjátok magatokba, engedjétek, hogy szavakkal beszéljek, és mélyen és bensőségesen kapcsolódjatok össze velem, hogy jelenvaló lehessek legnagyobb szükségetekben, amely ezután már nagyon hamar rátok tör. Körülöttetek foglalkozzatok azokkal, akik félve figyelik a természet változásait, adjatok nekik rövid felvilágosításokat, és utasítsátok hozzám őket. Beszéljetek rólam, mint a szeretet Istenéről, aki elfogad mindenkit, és senkit el nem hagy, aki segítségért kiált hozzá.

B.D.Nr.4493. 1948.11.23.Egy földi hatalmi ember halála - Világégés

Amikor egy földi hatalmon lévő ember halálának híre eljut hozzátok, akkor ahhoz az időponthoz érkeztetek, amit a vég kezdetének lehet nevezni. Ekkor a világ tűzfészek lesz, a lángok fellobbannak, a gyűlölet gátlástalanul tombol, és az embereket iszonyat fogja el, mert ebből a veszélyből nem látnak már kiutat, ez elkerülhetetlen.
A tűz fellángolt, és ez már nem állítható meg ember által. De én magam oltom el azzal, hogy egy másik elemet állítok szembe vele, azzal hogy szembeszállok azokkal, akik kölcsönösen egymást akarják szétmarcangolni. És felhangzik a szavam fentről. A Földet természeti katasztrófa éri, és a küzdőket szétválasztja. Olyan hatalommal találják szembe magukat, amely ellen nincsenek küzdők. Ez a történés csak órákig tart, de egy teljesen megváltozott világhelyzetet teremt, teljesen megváltozott viszonyokat, és kezdetben áttekinthetetlen káoszt, hatalmas földi ínséget, és mondhatatlanul sok szomorúságot, nehézséget hoz az emberek közé.

B.D.Nr.4441 1949. 09. 24.A pusztulás terjedelme

Hogy Isten akarata folytán a pusztulásnak mekkora lesz a terjedelme, arról embernek elképzelése nem lehet, mert mindenen túllép, ami valamikor is volt. Tájak és tengerek változnak, folyók lépnek ki medrükből - ezzel olyan képeket teremtenek, hogy az emberek egészen más tájon érzik magukat. Ezzel már leírhatatlan káosz keletkezik, mert az emberek nem találják meg egymást. Nyugtalanul tévelyegnek, amíg az AKARATERŐ emberek rendet nem teremtenek, és gondoskodnak a gyengékről.

B.D.Nr.4940 1950. 07. 21.A természeti katasztrófa megjövendölése - Halott földsávok

A világvégét egy hatalmas esemény előzi meg, amely minden embert - aki túléli - kell, hogy gondolkodásra késztessen. Ez lesz a bekövetkezendő vég előjele. Ha a Föld végső megsemmisülését előidéző eseményhez hasonlítjátok, akkor kisebb mértékű pusztulásnak mondhatjátok, mégis akkora terjedelemben, amelyet az emberek a Föld fennállása óta még nem értek meg. Olyan természeti esemény, amely felzaklat mindenkit akit érint, vagy hall róla, mert kihatása olyan hatalmas, hogy nem lehet nem tudomásul venni. 
Úgynevezett halott földsávok képződnek, amelyeken semmiféle élet nem mutatkozik, mert a Föld kigőzölgése ezeken a helyeken megfojt minden életet. Azért hatalmas vihar keletkezik, amely kitép mindent gyökerestől - és mindent szétszór. A Föld kettéhasad, és az emberek alulról is, fölülről is ki lesznek szolgáltatva az elemeknek. Küzdeni nem tudnak ellene, mert erejük nem elég. Előtte már egy elviselhetetlen hőség teszi lustává és tompává őket annyira, hogy az első jelenségeket közönyösen szemlélik. Míg aztán felismerik helyzetüket, és szinte brutálisan küzdenek életükért, mert elvesztésétől félnek.

B.D.Nr.6324. 1955. 08. 03.Egy csillag közeledése

Nyissátok tágra szíveteket, készüljetek fentről érkező szeretetsugaram befogadására, és halljátok mit akarok mondani: A közeli vég egy biztos jele, hogy láthatóvá válik egy csillag, amely a Föld irányába mozog, és mégis nagyon különös a pályája, mert olykor eltűnik a szem elől, majd hirtelen megint látható lesz. Áthatolhatatlan köd kíséri, az időnként feloszlik, hogy aztán megint megsűrűsödjön. A természetnek ez a játéka óriási izgalmat kelt az emberekben, és félelmük nem lesz ok nélkül. Mert akármilyen különlegesek is a kísérő jelenségek, a csillag egyre közeledik. És az összeütközés elkerülhetetlennek látszik azok a számítást-végzők szerint, akik a megjelenését észrevették, és mozgását követik. De én már régen bejelentettem nektek, hogy "ellenséget küldök a levegőből", hogy ti emberek még a legnagyobb kiterjedésű természeti katasztrófa előtt álltok, ami az utolsó véget - azaz a földfelszín totális átalakulását – megelőzi, és sok áldozatot követel.

B.D.Nr.64o5 1955. 11. 18.A megváltozott csillagkép

És mert kozmikus jelenségről van szó, nagy nyilvános viták lesznek, így minden egyes ember maga is gondolkodik rajta, és embertársainak is elmondja véleményét. Időnként a világi érdekek is háttérbe kerülnek, de amikor vége lesz a jelenségeknek, a világi emberek annál buzgóbban kihasználják a világ örömeit, és csak keveseknél marad vissza olyan benyomás, amely nyugodt órákat adna, és gondolkodását megváltoztatná - amíg aztán a világűrben ugyanaz a folyamat megismétlődik, és újra ijedelmet nem okoz. 
A tudomány oldaláról komoly veszélytől féltik a Föld-égitestet, mert rejtélyes változások állnak be a csillagrendszerben, amilyeneket még soha nem vettek észre, és komoly veszedelmet jelenthetnek a Földnek. Az emberek véleménye jelentősen eltér egymástól a kihatás megítélésében. Lesznek, akik könnyelműen túlteszik magukat, és gondolkodás nélkül élvezik az életüket, mások teljesen haszontalan intézkedéseket tesznek, és ismét mások magukba szállnak, és gondolatban Istenükkel és Teremtőjükkel vitáznak. Én mindenkinek meghagyom a maga szabadságát, csak rendületlenül igyekszem hatást gyakorolni az emberek gondolataira, hogy azok helyesen mozogjanak, hogy az ember valódi rendeltetése felé forduljanak, hogy megnyugodjanak bennem és így üdvösségük felé kormányozhassam őket. 
De mi is történik majd? Megváltozik a csillagkép. Csillagok más pályára kerülnek, más viszonylatba helyeződnek a Földdel, mint eddig. Ezáltal olyan csillagok válnak láthatóvá, amelyek eddig nem voltak észlelhetők. És az egyik közvetlen veszélyt jelenthet a Földnek, mert pályája keresztezné a Föld pályáját. Senki nem akarja elhinni, hogy ez megtörténhetne, senki nem hiszi, hogy a természeti törvény megváltozhat - de ti emberek a vég előtt álltok. Magatok is előkészítetek valamit, aminek ennél rosszabb következménye lesz, mert amire ti vállalkoztok, az az egész Földet veszélyezteti.

B.D.Nr.6970 1957. 11. 16.Vihar előtti csend - A színlelt béke

Még ha az is a látszat, hogy békésebb idő felé mentek - ne hagyjátok megtéveszteni magatokat. Azoknak az arculata gyorsabban megváltozik mint gondolnátok, akik a békéről beszélnek, és már tűzcsóvákat dobálnak a Föld lakói közé. Számotokra a nyugalom veszélyes, mert csak langyossá váltok általa, és a földi életet csak földi módon értékelitek.

B.D.Nr.7151 1958. 06. 22.A vég előtt természeti katasztrófa lesz

Hatalmas méretű detonációk lesznek a Föld egyes tájain, és ez elveszi az emberek gondolkodási képességét. Csatlakozik hozzá a természeti elemek elképzelhetetlen dühöngése, amelynek következményeit majd csak a túlélők tudják áttekinteni. És ezek hajlamosak lesznek azt gondolni, az áttekinthetetlen nagy pusztulást az emberek kísérletei okozták. 
Hirtelenül és váratlanul lesznek észlelhetők a jelek, hogy kozmikus változások mutatkoznak, hogy a kozmikus rendből a dolgok látszólag kilépnek. Különleges megfigyeléseket tesznek a csillagos égen - rövid időre fenyegető elsötétedések lépnek fel. De utána mindig látszólag nyugalom lesz - míg csak az elemek el nem szabadulnak. Ez pedig olyan gyorsan és rettenetesen történik, hogy az embereknek nem marad semmi idejük megfontolásra.

B.D.Nr.7405 1959. 09.05.Egy csillag bejelentése

Ezek a kozmikus változások főképpen a csillagok eddigi pályájuktól való eltérésre vonatkoznak. Átcsapnak egy másik pályára, aminek oka megmagyarázhatatlan, és az is marad az emberek számára. Ennek ellenére nem lehet tagadni, hogy megtörtént. Minél jobban közeledik a vég, annál gyakrabban állapítanak meg ilyen folyamatokat. Kezdetben nem ismerik fel, majd mindig jobban és határozottabban előtérbe lép, tehát az emberek az igazságnak megfelelően mondhatják, hogy "Az egek erői megindultak." És így válik el majd egy csillag a szokott pályájától, és útját a Föld felé veszi. Ez a csillag az emberek akaratától függetlenül megy az útján, és a Földnek nagy veszélyt jelent. Futása nem kap akadályt, mert a Földnek a maga kárára - de sok ember javára, el kell viselni egy megrázkódtatást. Eközben sok ember elveszti életét, ahogyan ezt sok idővel ezelőtt megjósolták. 
A Föld egy lökést kap. Hogy a Föld, mint csillag milyen veszélyes helyzetbe jut, azt elképzelni senki nem tudja. Teljes pusztulásához nem vezet ez a természeti katasztrófa, de kihatását nem lehet elképzelni sem, mert megszámlálhatatlan ember halálát jelenti.

B.D.Nr.7421 1959. 10. 03.Jelenések könyve 16/18 - Csillag

A vég jele ismételten a szemetek elé lesz tárva, az utolsó erőteljes jel a nagy földrengés lesz. Ez hogyan jön létre, azt is elmondtam már. Egy csillag kilép a pályáról, és óriási gyorsasággal rohan majd a Föld felé. Hogy még nem tudtok róla semmit, az a nagy távolságon múlik, amit a csillagnak meg kell tenni, mielőtt azok látókörébe kerül akik majd észreveszik. 

B.D.Nr.7643 1960. 07. 08.Természeti esemény és káosz

Közbenyúlásom után példátlan káosz következik, és ebben kell a helyeteket megállni. Viszont bármi jön is - segítségemre számíthattok. Elviselhetőbb lesz az élet, ha velem élitek, ha kezemet szilárdan fogjátok, és minden lépést velem tesztek meg.

B.D.Nr: 8717 1964. 01. 06.Újabb utalás katasztrófára és háborúra

Az eljövendő idő szokatlanul megterhel, mert a világtörténelem új fázisba lép, a népek között fokozódik a nyugtalanság, mindegyik a másikban látja ellenségét, semmi komolyat nem tesznek, hogy a békét helyreállítsák, habár az emberek mindnyájan vágyódnak rá. De minden terv és szándék hajtóereje a materializmus, és mindenki a nagyobb előny kiküzdésére törekszik, ám gondolkodásában és felfogásában egyik sem igazságos, és nem hajtják jó érzelmek. A félelmet és a nyugtalanságot sorscsapások is erősítik, mert Isten minden módon keresi, hogy felismertesse magát az emberekkel, ugyanis egyedül a beléje, és a hatalmába vetett hit ad igazi orvosságot minden bajra és szenvedésre, ami felé ti emberek mentek.
Ezért lesz több a természeti katasztrófa is, hogy az emberek elismerjék a magasabb hatalmat, mert ami az emberekből indul, az csak az egymás elleni gyűlöletet erősíti, de nem vezet szellemi föleszmélésre. A szeretetlenség olyan formákat vesz fel, amelyeket hamarosan már nem lehet túlszárnyalni, és az egymás elleni küzdelem mindig jobban beveszi magát az emberek közé. Az emberek között minden más lesz, csak nem béke, jóllehet a nagy égés még nem lángolt fel, de nem is marad el.
Maguk az emberek egyfajta közömbösséggel mennek át az életen, és csak kevesen gondolkodnak el rajta, hogy ez az állapot nem maradhat fenn sokáig. Ám a vezetők elvakult szelleme miatt, - akik csak sokat beszélnek, de a szavakat nem követik tettek, - minden marad a régiben. Mert a földi szükség nem szűnik meg ott, ahol pedig határozottan felismerhető. S mivel nyilvánvaló hogy a felebaráti szeretetet nem teljesítik, így a szellemi állapot sem lehet jó; jóllehet ezek földi módon jólétben élnek, és látszólag nem nélkülöznek semmit. De a lelkek nyomorognak, és az emberek szellemi oktatásra mégsem nyerhetők meg, holott az lenne a lélek igazi tápláléka. Az embereknek nyitott szemmel kellene maguk körül szétnézni, a saját életüket komoly kritikának alávetni, akkor azt is ami jön, azt is megértenék, és helyes ismerettel követhetnék az eseményeket, amelyeket már többször is bejelentettek, de jelentőséget csak most nyernek, azoknak a nehéz szükséghelyzetét látva, akiket direkt fog érinteni.
Ám ez a vég ideje, és mert az embereknek már nincs hitük, s hogy fel lehessen rázni őket, szükségessé váltak a nagy sorscsapások, hogy egyesek visszataláljanak az egy Istenben és Teremtőben való hithez, akinek létüket köszönhetik … s hogy elgondolkodjanak, hogy ezt az Istent és Teremtőt vajon mi indíthatta erre, és milyen célt követett azzal, hogy megteremtette őket.
Nálatok, embereknél, életről vagy halálról, nagy boldogságról vagy kínról és fájdalomról, a legnagyobb világosságról, vagy a legmélyebb sötétségről van szó. Tehát aki élni akar, aki boldog akar lenni, és örök világosságban, annak Istene és Teremtője akaratát teljesíteni kell, keresni kell, hogy megismerje ezt az akaratot, tehát az Isten és felebaráti szeretetet kell élni. De ha nem hisz az egy Istenben, úgy céltalan az egész földi élete, folytonosan vétkezik az isteni rend ellen. Az isteni rend törvényeinek a felborítása mindig káoszt von maga után, és ti emberek visszavonhatatlanul e felé a káosz felé mentek … Ennek nemcsak szellemi kihatása lesz rátok, hanem a földi világot is kiforgatja a sarkából. Ismételten természeti katasztrófákról, szerencsétlenségekről, és egyéb veszedelmekről érkeznek hírek hozzátok, mert egy olyan világban, amelyből hiányzik minden szeretet és minden hit, nem lesz sem nyugalom, sem béke.

A LENGYEL NOSTRADAMUS

Lesznóban lakik, hatvankilenc  éves és Marian Weclaweknek hív­ják. Az álmaiból mond jövendõt:  Több mint negyven éve rendszere­zi az álmait - jelentõsekre és  semmitmondókra. Azt állítja magáról:  Európában õ az egyetlen hiteles  álomfejtõ. Mintha Istentõl kapná  álmában a jeleket. Kezdetben bolondnak tartották.  Az emberek csak azt fogják fel,  ami most történik, s amirõl meg­gyõzõdhetnek, de õ - kilépett  az idõbõl. Jóval elõbb megjósolta Csernyenkó  halálát. Öt hónappal a csernobili  katasztrófa elõtt figyelmeztetett  Ukrajna és Belorusszia határán valami atomerõmû katasztrófájára.  Elõre látta a szükségállapot beve­zetését Lengyelországban, megadta  a berlini fal leomlásának dátumát,  a japán, mexikói, bulgáriai, romá­niai földrengésekrõl hónapokkal  elõbb tudomása volt. Egyszer egy asszony felmérgesí­tette. Ha olyan okos vágta a  szemébe, mondja meg, mikor hal  meg. Marian Weclawek erre a kér­désre állította be az álmát, és  egy hét múlva tanúk elõtt közölte  a hölggyel: 1 év múlva júniusban.  Az asszony nevetett. Fél év sem telt - megállapították,  hogy rákos. A megadott idõpontban  halt meg. A lesznói jós ismeri halála idejét,  de addig segít az embereknek, hogy  megismerhessék a jövõt. Rendkívüli képességére a háború  alatt jött rá, amikor Németországba  vitték kényszermunkára. Gazdájának  megmondta, hol állnak pontosan az  állatok. Nostradamus kései utóda rettenetes  jövõt mond. Wroclawban óriási sztrájk lesz.  Walesa lemond (vagy meggyilkolják).  1994-97-ben kitör a harmadik világ­háború - a jós még nem tudja pontosan  melyik évben, de biztos benne, hogy  2000-ben már utána leszünk. Mielõtt  kitörne a háború, Rómában forradalom  pusztít majd, a Vatikán tûz martalé­kává válik, a szerzeteseket meggyil­kolják. Három napig tart a vérontás. II. János Pál 1998-nál késõbb nem  lesz pápa. Angliát kétéves forrada­lom sújtja, Kína és Japán szövetsége  gazdasági hatalmat jelent. Oroszor­szágban véres összecsapások lesznek, melyek a Kaukázuson túl kezdõdnek, és  Litvánia, Belorusszia, valamint Ukrajna  is részt vesz benne. A háború idején 72 órás sötétség borul a világra, erõs fagyok, nyomor és éhhalál  lép fel. Kína megtámadja Oroszországot,  Törökország is csatlakozik, rövid idõre  bevonulnak Európába. A németek kelet felé  indulnak, egészen Walbrzychig érnek, el­foglalják Lengyelországtól Sziléziát. A harmadik világháborúban atomfegyvert  is bevetnek - két atombombát dognak le,  az egyik a Mont Blanc környékén, a másik  Bajorországban esik le. Lengyelországot  nem éri atombomba, bár ettõl való félel­mükbe evakuálják Alsó-Sziléziát. Elpusztul  Klodzko, Zloty Stok, Kalisz, Walbrzych,  Szczeczin és Wroclaw részben. Poznan és  Leszno nem szenved kárt. A német nemzet és állam 18 évvel a háború után megszûnik  létezni. Földrengések lesznek, vulkánkitörések, meg­változnak az idõjárási viszonyok. A tenger  elönti az Appeninek egy részét, a Skandináv  félszigetet, a Pireneusokat, Angliát, Hollandiát és Dániát elpusztítja a víz,  Gdyniát és Gdanskot is. Prága eltûnik a  föld felszínérõl. Kuba is. Kalifornia, Ok­lahoma, New York Kentucky szintén. Újra kell rajzolni a térképet. Anglia helyén új sziget merül fel a ten­gerbõl a neve F betûvel kezdõdik majd.  Gibraltár összekapcsolódik Afrikával,  száraz lábbal lehet átkelni majd Európából Afrikába. A Rajna és néhány folyó megvál­toztatja folyásának irányát. A harmadik világháború kitöréséig nem  stabilizálódik a lengyel kormány. Változások  következnek be, de jelentõs javulás nem várható.  Azok a lengyelek, akik nem térnek vissza ide­jében a hazájukba, elpusztulnak - legtöbben  Németországban. Az USA-ból is visszatérnek  Lengyelországba, mert Amerikában polgárháború lesz. A harmadik világháború után a sugárzás miatt a nõk nem fognak szülni. Olyan éhínség lesz, hogy az emberek kitépik a kenyeret egymás kezébõl. Patkányok és férgek, svábbogarak lepik el a földet – melyeknek nem ártott a sugárzás. Addig ismeretlen betegségek ütik fel a fejüket. Egy idõre megszûnik a gyûlölködés az emberek között…

PIO ATYA ÉS A MAGYAROK

Pio atya egyik látomása a magyarok jövőjéről szól, álmából felébredve ezt mondta: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

NOSTRADAMUS LEVELE II. HENRIK FRANCIA KIRÁLYHOZ

Részlet, amihez nem szükséges a történelem alapos tudása, hogy ráismerjünk közelmúltunkra, jelenünkre:
"...Ezután létrejön az Antikrisztus [Hitler?] birodalma, mégpedig ott, ahol valamikor Atilla birodalma volt, és az új Xerxész temérdek hívével mindent lerohan, amíg csak a Szentlélek a 48. szélességi körről át nem vándorol, kiűzve, minden szörnyűségével egyetemben, az Antikrisztust, aki háborút indít majd a pápa meg a katolikus vallás ellen, és akinek uralkodása hosszú ideig tart. És mindez megelőzi a legnagyobb napfogyatkozást [1999. aug.11.?], amelyet ember valaha is látott a világ teremtése óta, egészen Jézus Krisztus kínszenvedéséig, majd onnan a mi korunkig; október havában [októberi szoc.forr.1917?] nagy változások mennek végbe, olyan nagy változások, hogy sokan már azt hiszik, a föld fog sarkából kidőlni, és bele fog hullani az örök sötétségbe. De már annak az évnek a tavaszán is nagy változások lesznek, és mintha földrengés döntené romba, megdől a rendszer, mindenfelé elterjed az új Babilon, ez a nyomorúságos leány, aki még az első Holokausztnál is szörnyűségesebb szenvedést zúdít majd alattvalóira, bár csak hetvenhárom évig és hét hónapig marad hatalmon, tovább nem. [szocializmus?] Majd ág sarjad az oly sokáig meddő törzsből - mindez az 50. szélességi körön történik -, és megújítja a keresztény egyházat. [II. János Pál?] Nagy béke [másutt "57 év béke": 1945-2002?], összhang és egyetértés lesz a különböző eszméket valló gyermekek között, akiket a királyságok elválasztottak egymástól. És olyan szilárd lesz a béke, hogy aki hadsereget állít fel, és ezzel megtámadja a különböző vallásokat, azt tömlöcbe vetik, és a Dühöngő országa [Németország?] újra egységes lesz, miután a Dühöngő oly sokáig színlelte, hogy bölcs uralkodó. És az országok, városok, a különböző tartományok és rendszerek, amelyek a szabadság reményében tértek le arról az útról, amelyen elindultak, el fogják veszíteni szabadságukat, és még nagyobb szolgaságra jutnak, mint annak előtte; a vallást kegyetlenül üldözik, még a Bibliát is, előbb balra fognak csapni, aztán jobbra. Majd a nagy kutyát követi a még nagyobb kuvasz (ez mindent romba dönt, még azt is, amit már őelőtte leromboltak, mivel akkorára újjáépítik majd a templomokat, a papokat pedig visszahelyezik hivatalukba), nagy lesz a züllöttség meg a kicsapongás, és senki se tudja majd számát az elkövetett gaztetteknek. Mindez egy másik nagy csapás [szept.11.?] után történik, az általános pusztulás akkor éri el tetőpontját, amikor a hatalmasságoktól és a seregektől elvesznek két pallost [atom+vegyi-biológiai fegyver?], és csak a címereket hagyják meg nekik. Ezek a katonai hatalmak jobbfelé taszítják népeiket, azokat is, akik nem hajlandók behódolni az éles kéznek [náci tisztelgés?], és az egész földkerekségre kiterjesztik hatalmukat, ameddig csak a sokáig meddő ágon nem sarjad új hajtás, ez majd megszabadítja a világot az önkéntes és lelkes szolgaságtól, magát Mars oltalmába helyezve, elorozva Jupitertől minden méltóságot és dicsőséget, mégpedig azért, hogy felszabadíthassa a másik kis Mezopotámiában [Magyarország?,Irak?, esetleg mindkettő?] épült várost. És a vezért meg a kormányzót[Gyurcsány és társai?] úgy röpítik ki középről, mintha legalábbis tollpihe volna, mivel nem volt tudomásuk az összeesküvésről, amelynek egy másik Thrasibulos lesz a vezetője, aki ezt a csínyt már régóta kitervelte: abban az időben nagy lesz a tisztátalanság, az erkölcsi fertő, és homály üli majd meg az elméket, és mindez a hatalma vége felé történik, és az Egyház vezetői majd eltávolodnak az Úrtól, sokan elhagyják majd az igazi hitet, és a három politikai szekta közül a középső is visszaszorul egy kicsit. Az első egész Európára kiterjeszti fennhatóságát, a harmadik pedig feldúlja Afrika legtöbb országát, azoknak a szűk látókörű embereknek a jóvoltából, akikhez csupa elvakult őrült csatlakozott, általános lesz a megvesztegetés, az erkölcsi romlás. De a nép ellenáll, felkelés tör ki, hogy elűzzék az új törvényhozókat; és olyan látszata lesz a dolognak, mintha a Keletiek [arabok??] által meggyöngített országok a Sátánnak volnának áldozatai, mintha a Sátánt a pokol tömlöcének ura szabadította volna meg láncaitól, hogy feltámassza Dogot és Dohamot, akik majd annyi romlást és pusztulást visznek véghez a különböző egyházakban, hogy még a vörösök meg a fehérek is bénán és döbbenten állnak, és oda lesz régi hatalmuk. Olyan ádázul fogják üldözni az egyházat, mint még soha. És ezek után iszonyú járvány üti fel a fejét, olyan gyilkos kór, amely az emberiség kétharmadát dönti sírba. Akkora lesz a pusztítás, hogy senki se fogja tudni, hogy olyik háznak, olyik kaszálónak ki is volt a gazdája, és a városokban az utcákat térdig veri fel a gaz meg a dudva. A járvány a papság soraiban is bőven szedi áldozatait, és a háborús bajkeverők önös céljaikra használják fel mindazokat, akik visszatértek a Nap Városából, Máltáról és a dél-francia szigetekről. 
Azt a kikötőt, amely a tengeri marháról kapta nevét, újra megnyitják. Ismét partra szállnak majd Spanyolország déli partjain, hogy kiűzzék a muzulmán hódítókat. És ezek a támadások a legkevésbé sem lesznek hiábavalóak, és azt a helyet, amely valaha Ábrahámnak volt lakhelye, olyanok fogják megrohamozni, akik nagy becsben tartják a jovialistákat. Majd Achem városát körülfogják és megrohamozzák a fegyveresek. A nyugatiak nagy csapást mérnek tengeri flottájukra, és nagy pusztulás vár erre az országra, a legnagyobb városok elnéptelenednek, és akik belépnek e városok falai közé, eszközei lesznek Isten haragjának. 
És a Szent Sírt sokáig nagy tisztelet övezi majd az áhítatra buzdító ég, a Nap meg a Hold alatt, majd egy kis nyájat meg egy nagy nyájat szállásolnak el ezen a vidéken, akikre nagy hatást gyakorolnak a profán eszmék. Ó micsoda szörnyűségek várnak akkor a terhes asszonyokra, és a legnagyobb Keleti vezért sakkban tartja az Északi[orosz?] hatalom, amely legyőzte Nyugatot, megölte és börtönbe vetette gyermekeit, és több asszonyt is; Ekkor fog beteljesülni a királyi próféta jövendölése: 'Ut audiret gemitus compeditorum, ut solveret filios interemptorum'[forrás szerint:'Bárcsak meghallgatná az ég a rabok könyörgését, és megszabadítaná fiaikat a gyilkosságtól']. 
Nagy elnyomás lesz akkor a fejedelmek és kormányzók osztályrésze, sőt, a tengeri hatalmaké meg a keletieké is, és a nyelvükön tartott beszédek elkeverednek majd egy nagy szövetség nyelvei között: még a latinok meg az arabok nyelve is, föníciai közvetítéssel. És az összes keleti királyt elűzik, kivégzik, halálra kínozzák, nem az Északi Királyok segítségével, egyszerűen csak azért, mert ilyenek lesznek annak a századnak közállapotai, s mert három ország titkos szövetségre lépett egymással, holott mindegyik pokolra kívánja a másik kettőt, és legszívesebben kelepcét állítanának egymásnak. Ez a triumvirátus hét éven át fog fennmaradni, és ennek a szektának a híre elterjed majd az egész földkerekségen, és akkor újra tisztelet fogja övezni a szent és szeplőtelen ostyát. És akkor Észak urai, szám szerint ketten, győzelmet aratnak majd a keletiek felett, és olyan nagy lesz a csatazaj, hogy egész Kelet reszketni fog a testvéreiért, akik Észak urainak nem testvérei..."

2008 november 29

Szerző: Csaba vezér  2013.03.25. 15:51 Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://csabavezir.blog.hu/api/trackback/id/tr845170852

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.